Historie

Skotsko » Historie
Katedrála v Dunkeldu
Katedrála v Dunkeldu

Vše ve Skotsku začalo před více než 8 tisíci lety. První osadníci, kteří přišli na sever z Anglie nebo přes současný Ulster (Severní Irsko), rybařili a lovili podél západního pobřeží.

Asi před 4 tisíci lety přistěhovalci ze západní Evropy, Británie a Irska začali farmařit a zřídili kmeny ve Skotsku, užívali hrnčířství a ukládali své zemřelé do kamenných hrobů. Západně od Aberdeen, archeologové objevili zbytky dřevěných budov z této doby, asi 1 000 let přes Stonehenge. Místo se jmenuje Balbridie Hall a je to nejstarší dřevěná struktura nalezená na britských ostrovech.

Skotské megalitické monumenty - Starting Stones of Callanish na ostrově Lewis ve Vnitřních Hebridech a Standing Stones of Brodgar a Standing Stones of Stenness na Mainlandu v Orknejích, byly vztyčeny mezi 2 000 - 1 500 lety př.Kr. rasou, která měla původ asi ve Středomoří.

Během bronzové a železné doby bylo Skotsko osídleno různými kmeny Keltů, které přežívají v Británii jako Gaelic a Welsh.

Skotsko, starokeltsky Alban, antická Kaledonie, bylo osídleno ve 2. až 1. tisíciletí př.Kr. převážně keltskými kmeny Britů a Piktů.

Obyvatelé jižně od linie Forth - Clyde byli Britové, na sever byli známi jako Piktové.

Tyto primitivní kmeny nedaly moc práce římským legiím, které postupovaly na sever pod vedením Agricoly a porazily Pikty v r. 84 n.l. v bitvě u Mons Graupius v severovýchodním Skotsku. Jako obranu proti bojovným Piktům Římané postavili linii pevností přes Skotsko od Meigle (severozápadně od Dundee) k řece Clyde jižně od Loch Lomond. To byla nejsevernější linie jejich impéria. Později se stáhli k linii Hadriánovy zdi, která vyznačila hranice tehdejší hranice Skotska a Anglie. Ve 2. st. n.l. vybudovali Římané na ochranu své provincie Britannie val (limes) proti nájezdům Kaledonců (zřejmě Piktů, doložených pod svým jménem od 4. st.). Později ve 2. st. masy Piktů postupovaly k jihu přes obě linie, byly okamžitě odraženy v r. 208 Septimem Severem, ten byl posledním velkým římským nebezpečím pro Skotsko.

Ve 3. a 4. st. se přesídlili na západní pobřeží Skotska z Irska keltští Skotové. V 5. st. se vytvořila kmenová království Skotů, Piktů a Britů. Skotové vstoupili na scénu v 5. - 6. st. Gaelsky mluvící kmeny z Irska založily nestabilní království v Argyllu nazvané Dalriada, které bylo stále ohrožované Pikty. Ale v r. 563 přišel sv. Kolumbán z Irska aby podpořil své přátele v keltském křesťanství. Přes 30 let z odlehlého ostrova Iona šířil víru, která by mohla vytvořit základ pro sjednocení Skotska. S klášterem a královským hřbitovem je malinká Iona jedním z nejstarších míst křesťanstva.

Skotsko bylo sjednoceno okolo r. 685 Pikty a r. 843 Skoty; sídlem piktských a skotských králů bylo Scone (od r. 1115 klášter; poslední královská korunovace v r. 1651).

V 8. - 12. st. útočili na Skotsko Normané.

Normanská invaze

Skotsko bylo od konce 8. st. cílem výpadů Vikingů, kteří postupovali po celé Evropě. Stálé vikingské posádky byly na Orknejích, Hebridách a na severu Skotska. V r. 839 skandinávští bojovníci velmi oslabili Pikty a tím umožnili gaelskému náčelníkovi nazvaného Kenneth MacAlpin stát se králem Skotů a Piktů.

R. 1018 v bitvě u Carhamu toto jednotné království pod vedením Malcolma II. (1005 - 1034) porazilo Northumbrii a rozšířilo své území do současné jižní hranice Skotska, připojili ke Skotsku území osídlené Anglosasy. „Nejšpinavější vražda“ Malcolmova vnuka Duncana II., kterou spáchal Macbeth, sloužila jako inspirace pro velkou Shakespearovu tragédii.

Malcolm III., známý jako Malcolm Canmore (Velkohlavý), změnil kurs skotských dějin svatbou s anglickou princeznou v r. 1069. Byla to zbožná Margareth, která se později stala svatou. Ona a její synové přinesli silný anglický vliv a atmosféru do keltských kostelů a monarchie jako Skotsko se vyvíjela ve feudální království.

Od druhé poloviny 11. st. začal ve Skotsku působit silný vliv anglického jazyka a práva, spojený s upevňováním královské moci, s rozšiřováním moci římskokatolické církve, s rozvojem feudalismu a zakládáním měst. Proti rozvoji feudálních vztahů a římskokatolické hierarchii došlo od konce 11. st. do začátku 13. st. k řadě povstání keltského obyvatelstva.

Edgar (1117 - 1124), který získal trůn s anglickou pomocí; přenesl královské sídlo do Edinburghu.

Markétin šestý syn, David I. (1124 - 1153, syn Margarety) je znám pro založení tak velkého opatství jakým je Melrose a Jedburgh v pohraniční oblasti. Král David podporoval mírové pronikání normanského vlivu do Skotska. Nebylo to totéž jako „normanský zábor“, který potkal ve velkém měřítku Anglii. Šlo o rozšiřování francouzštiny, budování mnoha hradů a kostelů a konečně prolínání jiné kultury do hlavního proudu skotských tradic.Vznikla vysoká šlechta (rody Bruce, Stuartovci), spřízněná s anglickými a normanskými rody.

V l. 1174 - 1189 bylo Skotsko ovládáno Jindřichem II. Plantagenetem.

Formování Skotska

Vývoj, prosperita a změny poznamenaly dlouhou dobu vlád králů Alexandra II. (1214 -1249) a Alexandra III. (1249 - 1286), kdy byly ke Skotsku připojeny Hebridy. V bitvě u Largs v r. 1263 Alexandrovy síly zničily krále Haakona norského, což vedlo k urychlenému odsunu Norů ze západních ostrovů. Na základě mírové smlouvy Norsku zůstaly pouze Orkneje a Shetlandy, které byly získány Skotskem o 200 let později.

Alexandrova smrt při jezdecké nehodě nastolila následnou krizi a dlouhý a krvavý boj za skotskou nezávislost. Uprostřed civilních sporů provokovaných 13 rivaly, uplatňujícími nárok na trůn, hlavně mezi rody Bruce a Balliol, jehož využil Eduard I. k podřízení Skotska Anglii (r. 1292 jako léno, r. 1296 vojenské obsazení). Po posouzení situace vybral Johna Balliola, aby se stal vazalským králem Skotů. Ale ten v r. 1295 Balliol uzavřel s Francií alianci, spojenectví a zřekl se lenní věrnosti Edwardovi I.

V odplatu anglický král zabavil hrad Berwick, rozdrtil Skoty u Dunbaru, smetl severní dobyté velké hrady a odnesl ze Scone Palace Posvátný korunovační kámen, na kterém byli všichni skotští králové korunováni.

30. listopadu 1997 byl kámen slavnostně přenesen zpět do Skotska, je uložen na edinburgském hradu spolu se skotskými korunovačními klenoty.

Rozzuření pod vojenskou okupací, Skotové proti anglické nadvládě vedli úspěšně pod vedením Williama Wallace povstání v r. 1297; porazili Angličany u Stirlingského mostu. Ale Edward I. porazil Wallace u Falkirku následující rok. Angličtí lučištníci zabili 15 000 Skotů (v r. 1301 vypovězený Wallace byl zajat, vzat do Londýna a brutálně popraven, Edward části jeho těla vystavoval po Skotsku).

Pak přišel Robert Bruce. Stal se rovněž uctívaným hrdinou Skotů, přestože svatokrádežně zabil v kostele svého rivala. Než se v r. 1306 dal v paláci Scone korunovat králem (na replice korunovačního kamene). Byl donucen utéci do Irska, Bruce se další rok vrátil, aby si podrobil své skotské protivníky. Edward zemřel než mohl rozdrtit nové zbohatlíky a jeho slabý syn Edward II. byl poražen v bitvě u Bannockburnu r. 1314 Robertem Brucem. Bitva znamenala rozhodující předěl.

Bruce tlačil na Angličany do r. 1328, kdy Edward III. podepsal smlouvu potvrzující skotskou nezávislost. Robert Bruce zemřel další rok, oslavován jako středověký skotský spasitel, zachránce.

David II. (1329 - 1371) uzavřel proti anglické politice, podporující Edwarda z rodu Balliol (r. 1332 korunován na skotského krále, zemřel r. 1367), spojenectví s Francií.

Stuartovci

Kulturní a politický vliv pokračoval i po nástupu Stuartovců (1371). Nebyl dobrý čas pro skotské krále. Stuartovští králové James I., II. a III., kteří vládli postupně mezi lety 1406 - 1488, všichni se dostali k moci jako děti a všichni zemřeli násilně. James I. byl unesen a držen v zajetí 18 let, po jeho krátké vládě byl zavražděn. James II. byl zabit explodující zbraní a na Jamese III. byl spáchán atentát, ještě než mu bylo 40 let.

Během této doby se Skotsko rozšířilo do dnešních hranic zabráním Orknejí a Shetland Norsku v r. 1472. Je zde proto mnoho místních norských jmen.

James IV. (1488 - 1513), (jeho manželkou byla sestra Jindřicha VIII., dědeček M. Stuartovny) silný a populární monarcha. V západním Highlandu a na ostrovech se mu podařilo potřít odbojné náčelníky klanu MacDonaldů, kteří si již od pol. 14. st. přisvojili titul „vládci ostrovů“, vůdce si říkal Lord of Isles. Když dosedl v Anglii na trůn Jindřich VIII., chtěl být Jakub IV. samostatný, ale proti Angličanům si nevedl tak dobře, v r. 1513 (oslava „staré aliance s Francií“) James vedl své skotské vojsko do invaze, pronikli pouze pár mil za hranice do Flooden. Následující bitva, hořce vzpomínaná, dokázala rozdrtit Skoty pod vedením hraběte ze Surrey. Asi 10 000 Skotů bylo zabito, včetně krále samotného. Flodden bylo vždy velkou porážkou Skotska.

Jediným výsledkem bitvy bylo dosazení nezletilého Jakuba V. na trůn. Když vyrostl, vedl krvavou válku proti klanům, svou vlastní sestru nechal upálit za čarodějnictví, vzpíral se šíření reformace Jindřicha VIII., podporoval místní skotské soudy a poprvé se oženil s francouzskou ženou, pak podruhé s Mary of Guise. James V. zemřel náhle v r. 1542, 6 dnů po narození dcery, jeho jediné dědičky – Marie Stuartovny.

Mary Queen of Scots – Marie Stuartovna

Vzrušující dobrodružný život, lásky a smrt této královny, zvané Mary, okouzluje generace Skotů. Jindřich VIII. se pokusil silou ji zasnoubit se svým synem. Rozzuřen když nesouhlasila, poslal své vojsko do jižního Skotska.

V pěti letech byla Mary uklizena do Francie do bezpečí, v té době její prokatolická matka, podporována Francouzi, převzala moc jako regentka. S tím nesouhlasilo stále více Skotů. Jako dospívající byla Marie provdána za chlapce, dědice francouzského trůnu. Zemřel však brzy poté co se stal králem, a v r. 1561 se Mary, mladá katolická vdova vrátila do Skotska, aby se ujala vlastního trůnu.

Tam nalezla v plném rozkvětu protestantskou reformaci, v čele se zaníceným Johnem Knoxem. Římskokatolická církev byla zrušena a francouzské vojsko posláno domů.

V 16. st. rozvoj buržoazie a rozšíření kalvinismu (J. Knox).

Mary strávila většinu ze 7 let jako královna Skotska v Edinburghu v Holyroodhouse Palace. Trvala na své katolické víře, ale nekladla žádné překážky náboženské svobodě ve své zemi. V r. 1565 se vdala za mladého kontroverzního šlechtice Henryho, Lorda Darnleye (Stirling). Příští rok se narodil syn, v budoucnu James VI. Darnley byl zapleten do vraždy Mariina důvěryhodného tajemníka v Holyroodu a sám byl zabit v r. 1567. Mnozí podezřívali Mary se souhlasem s vraždou jejího manžela a podezření se zhoršilo, když se o několik měsíců později vdala za jednoho z vůdců spiknutí, nově obráceného protestanta hraděte z Bothwellu. To bylo příliš. Potupena ve skotských očích a zavržena papežem, Mary zkoušela utéct od svých poddaných, někteří z nich žádali pro ni smrt upálením. Byla zajata, uvězněna na ostrovním hradu na Loch Leven a donucena k abdikaci v červnu r. 1567 ve prospěch svého nedospělého syna. Hledala útočiště v Anglii, kde se alespoň katolíkům zdálo, že má legitimní nárok na trůn, jenž patřil její sestřenici Alžbětě. Mary byla místo toho držena v zajetí skoro 20 let a nakonec byla sťata v r. 1587.

K unii s Anglií

Bezprostředně po Maryině odchodu se protestantství ve Skotsku stalo oficiálním náboženstvím. Po období regentství (1567 - 1578), James VI. se stal prvním protestantským králem Skotska. Když Elizabeth zemřela v r. 1603, James VI. jako dědic jel na jih získat anglický trůn jako James I. Vládnul svému národu většinou z dálky, byl nástupce Stuartovců (pravopis byl změněn, původně Stewarts, za královny Mary Queen of Scots). Nástupem Jakuba VI. na anglický trůn r. 1603 vznikla mezi oběma státy personální unie. Ale unie korun neznamenala harmonii mezi dvěma tradičně antagonistickými sousedy.

Vzrušující je 17. st., kdy se ve Skotsku ukazuje prudký církevní i politický zápas. Jamesův syn Charles I. (1625 - 1649) provokoval opozici skotských kněží a dokonce povstání, s jeho pokusy vnutit anglické modlitební knihy. V r. 1638 byla podepisovali Skotové po celé zemi národní dohodu (Covenant), která požadovala právo na vlastní podobu presbytariánské bohoslužby. Pokus Karla I. potlačit skotskou samostatnost skončil neúspěchem a vyvolal r. 1639 povstání, které urychlilo pád stuartovského absolutismu a vypuknutí anglické buržoázní revoluce. V anglické občanské válce, byla smlouva jako první vrácena parlamentu proti Charlesovi, který byl sťat v r. 1649. Následující rok Skotové podporovali Charlese II., vedoucího Cromwella do přepadnutí a poražení jejich armády u Dunbaru. Skotsko vydrželo 9 let vojenské diktatury pod Cromwellovou anglickou republikou (1649 - 1660).

Po „slavné revoluci“ r. 1688 až 1689, kdy byli Stuartovci vyhnáni z Anglie, udrželi si ve Skotsku značné množství stoupenců (jakobité), podporovaných katolickými mocnostmi (Francií a Španělskem).

Po obnovení monarchie skotský krvavý vnitřní církevní boj pokračoval. Extrémní účastníci vzpoury v Highlandu byli přísně potrestáni během tzv. „vraždícího věku“, ale když James VII./II. byl sesazen v revoluci 1688, presbytariánství bylo oficiálně stanoveno jako skotské náboženství. Highlandské klany byly donuceny k přísaze věrnosti novému králi, Vilému III. Oranžskému (1689 - 1702). Když malý MacDonald klan v Glen Coe se zpozdil v potvrzení záruky, vojáci pod vedením Campbell z Glecoyne zmasakrovali 38 lidí včetně žen a dětí. Tento masakr v Glen Coe 13. 2. 1692 patří mezi černé epizody skotské historie a závisel na klanové nenávisti a nelibosti monarchie.

1689 – Killecrankie

Rozvíjející se skotská buržoazie však postupně prosazovala užší hospodářskou spolupráci s Anglií. Jejím zájmům proto odpovídalo politické spojení Skotska s Anglií a vytvoření jednotného království (Act of Union) Velké Británie s jediným parlamentem a vlajkou v r. 1707. Skotové byli reprezentováni jako menšina ve Westminstru podle počtu obyvatel a bohatství. Ale drželi si svůj vlastní soudní dvůr a značně rozdílné právo, jejich presbytariánské náboženství bylo potvrzeno. Dnes vypadá, že unie na jednom ostrově byla nevyhnutelná, ale skotský nacionalismus nebylo snadné podmanit a zmírnit.

Povstání

Čtyřikrát v následujících 40 letech, Jakobité (věrni Stuartovcům) zkoušeli vrátit královskou rodinu z exilu na trůn, který byl nyní v držení původně německé hanoverské rodiny.

V r. 1708, syn Jamese VII., známý jako „starý žadatel trůnu“ přišel s francouzskou invazí do Firth od Forth, ale bylo mu zabráněno v přistání. V r. 1715 Jakobité byli úspěšnější pod vedením hraběte z Maru, který s asi 12 000 muži, ovládal krátce Perth, Inverness a severovýchodní pobřeží. Věřili ve francouzskou pomoc, která nikdy nepřišla. Následník přijel o měsíce později aby shromáždil více podpory mezi apatickou a provládní veřejností a po nepřesvědčivé bitvě u Sheriffmuir (nedaleko Dunblane), rebelie vzpomínaná jako „Patnáctý rok“, byla potlačena. Malé Highlanderské povstání r. 1719, podporované malou španělskou flotilou, bylo také rychle poraženo.

Nejznámější jakobitské povstání bylo v r. 1745, stalo se heroickou i tragickou skotskou legendou. Bylo vedeno následníkem, „Mladý uchazeč o trůn“, princem Charlesem Edwardem Stuartem přezdívaným Bonnie Prince Charlie. Tento vnuk Jamese VII. byl 24 let starý, když připlul z Francie přestrojený za duchovního studenta do Skotska, poprvé v červenci 1745. Odhodlán obnovit trůn Stuartovců, princ začal ničím víc, než přesvědčivým šarmem a půvabem. Během dvou měsíců znovu shromáždil dost klanových bojovníků aby táhnul přes Skotsko, okupujíce Perth a Edinburgh a poražený vládní armádou u Prestonpans. V časném listopadu uchvátil Carlisle, Charlie a jeho highlandeři se dostali 4. prosince až do Derby, 130 mil severně od Londýna. Ale Charlie byl zatlačen daleko početnější anglickou armádou. Neochotně souhlasil s brilantní taktikou Lorda Geogre Murraye, ustoupil na sever a 20. 12. se vrátil do Skotska. Vzdor působivému vítězství nad Angličany u Falkirku v lednu, byl to pád Charlie i Jakobitů.

V bitvě u Culloden More nedaleko Inverness 16. dubna 1746, unavení Highlandeři byli poraženi vládním vojskem pod vedením vévody z Cumberlandu. Za méně než hodinu bylo pobito 1 200 mužů, mnoho dalších poraněno a zajato tak brutálně, za což si Cumberland vysloužil přezdívku „řezník“. Charlie vyváznul, strávil 5 měsíců jako uprchlík v Highlandu a na západních ostrovech (Skye) před odplutím navždy na francouzské lodi.

Následky

Ačkoli Jakobité skončili, Highlandeři zaplatili za připojení a souhlas s rebélií. Vláda obsadila vojskem oblast, zničila strukturu klanů, potlačila gaelštinu a dokonce zakázala oblečení kiltů na několik desetiletí. Od r. 1780 a pak téměř po celých sto let tisíce malých farmářských rodin bylo donuceno uvolnit své domovy a udělat místo pro bohaté ovčí farmáře z jihu, což bylo potupné. Tato nechvalně proslulá taktika dostala název Highland Clearance, vyčištění Highlandu - někteří byli vypuzeni, mnoho jiných emigrovalo v chudobě do Kanady, USA a Austrálie. Když Británie vstoupila do války s Napoleonskou Francií, skoro 40 tisíc mužů bylo naverbováno pro nové highlandské regimenty, bojující s velkým nasazením.

V menších problémech jižního Skotska, se Edinburgh začal vyvíjet ve velké kulturní centrum, kterým je dodnes. Skotští vědci, literáti, objevitelé a výzkumníci jsou mezinárodně známi. Jednotliví Skotové šli na jih a zapojili se do života Spojeného království.

Vývoj skotského kapitalismu se vyznačoval vyvlastňováním dosud nezávislého rolnictva (vedl k zániku klanů) a industrializaci na jihu země (Edinburgh, Glasgow).

Symbolický obrat nastal v r. 1822, když George IV. vykonal první státní návštěvu ve Skotsku po století. Tatrany a královské korunovační klenoty byly vystaveny v Holyrood Palace a dokonce král si vzal kilt na festivalu organizovaném Sirem Walterem Scottem. Pozdější královna Victoria a princ Albert znovuobjevili Skotsko a koupili Balmoral Castle, který je dosud užíván jako letní domov královské rodiny.

Během 19. st. se ve Skotsku formovalo silné dělnické hnutí. Dnes se zde projevuje silné autonomistické hnutí.

Skotský nacionalismus znovu vzrostl objevením v r. 1970 velkých zásob ropy v Severní moři. Turistika, vždy převážně z Anglie, nyní rapidně roste i ze zahraničí.

V posledních letech dochází k oživení skotského národního povědomí, což do značné míry vyplývá jednak ze zklamání nad úpadkem britského hospodářství, dále z pocitu, že země nedostala spravedlivý podíl ze zisku z ropy objevené u skotského pobřeží, a také z nepřátelství k řadě konzervativních vlád v tradičně labouristické oblasti. I v této situaci získává Skotská národní strana stále jen malý počet křesel v parlamentu a politický a ekonomický osud Skotska je možno, alespoň prozatím, charakterizovat jako osud vztahu ke „starému nepříteli“, Anglii. Od května (ledna) 1999 má Skotsko svůj vlastní parlament.

Historické mezníky

2. st. př.Kr. Římané ustoupili z opevněné na severu a postavili Hadriánův val

5. – 6. st. Z Irska přicházejí Skotové hovořící gaelsky.

563 Sv. Columba přichází na ostrov Iona.

1018 Vytvořena jižní hranice Skotska.

1069 Malcolm III: (Velkohlavý) si bere za ženu anglickou princeznu Markétu.

1296 Edvard I. vydrancoval Berwick a zmocnil se Sconského kamene.

1297 Bitva u Stirlinského mostu; Skotové porazili Angličany.

1306 Robert I. Bruce korunován skotským králem.

1314 Bitva u Bannockburnu (24. srpna), Robert I. Bruce porazil Angličany sloužící Edvardu II.

1328 Smlouva z Northamptonu uznává nezávislost Skotska.

1513 Bitva u Floodenu; Angličané zabili asi 10 tisíc Skotů.

1542 V paláci Linlithgow se narodila Marie Stuartovna.

1567 Marie byla donucena abdikovat a byla uvězněna na Loch Leven. V r. 1568 uprchla, ale zbytek života prožila v zajetí v Anglii.

1603 Personální unie (Union of Crowns).

17. st. Vnitřní náboženské boje – stoupenci dohody Covenant proti Cromwellovým anglickým silám.

1692 Masakr u Glencoe (13. února).

1707 Zákon o unii (Act of Union). Skotsko a Anglie se stávají jedním královstvím.

18. st. Jakobitská povstání v r. 1715 a 1745 vedená Karlem Edvardem (Bonnie Prince Charlie) a „starým uchazečem o trůn“. „Skotské osvícení“ na jihu země (Edinburgh) s Robertem Burnsem, sirem Walterem Scottem a dalšími.

1780 Začíná „vyčištění Highlandu“ (Hihgland Clearances).

19. st. Díky patronaci královny Viktorie se postavení Skotska zlepšuje.

20. st. Obnova ducha nacionalismu a rostoucí nespokojenost s vládou ve Westminstru.

1999 Skotsko má svůj vlastní parlament.

Zajímavé odkazy: Dovolená v Chorvatsku